ویتا دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


گريت يا پارچه ساز تزييني
 
آموزش گریت یا خلق پارچه + فیلم – مجله تصویر زندگی
https://www.tasvirezendegi.com › … › هنرهای دستی › آموزش خیاطی
Translate this page
دوخت اصلی روی نخ های نارنجی انجام میشه . گریت روی پارچه لباس کوسن روتختی با نقشه. دوخت ها به صورت کوک های ریزه. بعد از دوخت هر خط ،انتهای کار رو یه بست کوچولو می زنیم و بعد میریم سراغ خط بعدی. به همین آسونی. گریت روی پارچه لباس کوسن روتختی با نقشه. آموزش کریت , نقشه , الگو , فیلم. اموزش دوخت تزیینی پارچه لباس و …
گريت يا پارچه ساز تزييني | کاسه دانلود!
ka3e.ir/گريت-يا-پارچه-ساز-تزييني/
Translate this page
گريت يا پارچه ساز تزييني دوخت اصلی روی نخ های نارنجی انجام میشه . گریت روی پارچه لباس کوسن روتختی با https://www.tasvirezendegi.com/great-create-fabrics/نقشه. دوخت ها به صورت کوک های ریزه. بعد از دوخت هر خط ،انتهای کار رو یه بست کوچولو می زنیم و بعد میریم سراغ خط بعدی. به همین آسونی. گریت روی پارچه لباس
گریت یا پارچه ساز تزئینی | الگو خیاطی مهر
www.oolgo.ir/?p=155
Translate this page
Aug 13, 2011 – گریت یا کریت ، به معنی تغییر پارچه است. می توان پارچه را به صورت انواع گلها در آورد و یا با چند دوخت ساده اشکال زیبا طراحی نمود.
[PDF]پارچه ساز تزیینی
research.irantvto.ir/uploads/83_139_parche%20saz%20tazini.pdf
Translate this page
Mar 21, 2009 – ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻐﻞ. : ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎز ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛﺴ. ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻋﻬﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻧﻮاع ﻟﻮازم. ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﮔﺮه ﻫﺎ، روﺑﺎن دوزي و ﻗﻴﻄﺎن دوزي ، دوﺧﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﺗﻜﻪ دوزي و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوزي و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآﻳﺪ . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز. ورودي. : ﺣﺪاﻗﻞ. ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت. : دﻳﭙﻠﻢ. ﺣﺪاﻗﻞ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴ. ﻤﻲ. : داﺷﺘﻦ دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. : ﻧﺪارد. ﻃﻮل.
Missing: گريت
مدل های گریت پارچه همراه با روش – برگزیده ها

 NS