ویتا دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


قانون امور ذاتي پوليس افغانستان
 
[PDF]قانون امور ذاتی پولیس – وزارت عدلیه
moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01040.pdf
Translate this page
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ. ﭘﻮ. ﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ. ٨(. ) ﻓﺼﻞ ﻭ. (. ٥٩. ) ﻣﺎﺩﻩ. ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻣﯽ. ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﺎﺩﮤ ﺩﻭﻡ. : ﻭﺯﯾـــــــــﺮ ﻋﺪﻟﯿـــــــــﻪ ﻭ ﻭﺯﯾـــــــــﺮ ﺩﻭﻟـــــــــﺖ ﺩﺭ. ﺍﻣــﻮﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤــﺎﻧﯽ ﻣﺆﻇــﻒ ﺍﻧــﺪ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣــﻮﺭ. ﺫﺍﺗــــﯽ ﭘــــﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧــــ. . ﻼﻝ ﺳــــﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ. ﺗــــــــﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻌﻘــــــــﺎﺩ ﻧﺨــــــــﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠــــــــﺴﮥ. ﺷـــــﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠـــــﯽ ﺑـــــﻪ ﺁﻥ ﺷـــــﻮﺭﯼ ﺗﻘـــــﺪﯾﻢ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ. : ﺍﯾــــﻦ ﻓﺮﻣـــــﺎﻥ …
[PDF]تعدیل ماده ششم قانون امور ذاتی پولیس – وزارت عدلیه
moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01001/OG_01071.pdf
Translate this page
Jan 18, 2012 – ﺩﻏﻪ. ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩ ﺗﻮﺷﯧﺢ ﻟﻪ ﻧﯧ ﯥ ﺨﻪ ﻧﺎﻓﺬﻩ. ﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﻛﯥ ﺩﯤ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ . ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮﺯﯼ. ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ. ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺟﻤﻬﻮﺭﯾﺖ. ﺭﺋﯿﺲ. ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ. ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﯾﻞ. ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺸﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭﺫﺍﺗﯽ. ﭘﻮﻟﯿﺲ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. (:. ۴۰. ) ﺗﺎﺭﯾﺦ. : ۱۹. /. ۱۰. /. ۱۳۹۰. ﺗﻌﺪﯾﻞ. ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺸﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ. ﺭﺍ. ﮐﻪ ﺩﺭﺟﻠﺴﮥ ﻣﺆﺭﺥ. ۱۹. /. ۱۰. /. ۱۳۹۰. ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻭﺯﯾـﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬـﻮﺭﯼ ﺍﺳـﻼﻣﯽ. ﺍﻓﻐﺎﻧـــﺴﺘﺎﻥ ﺗـــﺼﻮﯾﺐ.
[PDF]ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ ، ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﻭ ﺩ ﻭﺭﺗـﻪ
https://goo.gl/dBwiWv
Translate this page
May 10, 2014 – ﺩﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯾﺖ. ﺭﺋﯿﺲ. ﻓﺮﻣﺎﻥ. ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﯼ ﺍﺳـﻼﻣﯽ. ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺷﯿﺢ، ﻗـﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻣﻮﺭﺫﺍﺗﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ، ﺍﻣﻨﯿـﺖ. ﻣ. ﻠـﯽ ﻭ. ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ. ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. : (. ١٠٢. ) ﺗﺎﺭﯾﺦ. : ٢٣. /٩/. ١٣٩٢. ﻣﺎﺩﮤ ﺍﻭﻝ. : ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﺮﮤ. (. ١٦. ) ﻣـﺎﺩﮤ. (. ٦٤. ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ. ﭘـﻮﻟﯿﺲ، ﺍﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﯼ. ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﮐـﻪ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ. ﻓﯿﺼـــﻠﮥ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ.
پولیس یونیفورمدار – وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان
moi.gov.af/fa/page/9887
Translate this page
پولیس یونیفورمدار بزرگترین بخش پولیس ملی را تشکیل میدهد و مسولیت انجام وظایف عمومی پولیس را مطابق قانون پولیس به عهده دارد. بخش پولیس یونیفورم دار تحت امر معینیت ارشد امنیتی میباشد. در سال 1391 از حدود 149,000 نیروی پولیس، به تعداد 92,831 تن آنان که 73 فیصد نیرو های پولیس میشود را پولیس یونیفورمدار …
تصويب قانون امور ذاتي افسران – شبکه اطلاع رسانی افغانستان
www.afghanpaper.com/nbody.php?id=456
Translate this page
May 10, 2009 – اگرچه نورالحق علومي، آمدن لغت بريدمن در قانون امور ذاتي افسران اردوي ملي را برخلاف ماده 16 قانون اساسي خواند، اما داكتر كبير رنجبر، رئيس كميسيون تفتيش مركزي گفت كه تعداد زيادي از افسران، خواهان آمدن بريدمن به جای خورد ضابط يا بريدگي هستند و اين مسئله، در كميسيون مختلط نيز مورد توافق قرار گرفت.

 NS